Frequently Asked Question

Hur kommer jag åt PHPMyAdmin
Last Updated 8 years ago

Gamla webbservern https://legolas.ansluten.net/myadmin
Web01 https://web01.ansluten.net/phpmyadmin

Det går även att göra det via kontrollpanelen.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!